Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Alekseenko D. - Ivanov R. 7110
3.15 1.30 26.05. 08:25
Semenets O. - Baystryuchenko D. 7112
1.52 2.33 26.05. 08:30
Holoborodko Y. - Paukov V. 7115
1.65 2.08 26.05. 08:35
Baklykov A. - Berezynskyi S. 7118
1.42 2.61 26.05. 08:40
Plokhotniuk M. - Moshynskyy O. 7120
1.77 1.92 26.05. 08:45
Mai I. - Verbyaniy V. 7122
1.48 2.43 26.05. 08:50
Shkurupii O. - Laevsky M. 7124
1.43 2.58 26.05. 09:00
Zaitsev A. - Kostiuk B. 7141
1.98 1.72 26.05. 09:05
Protopopov V. - Illiushchenko S. 7142
1.65 2.08 26.05. 09:10
Tatarinov V. - Simonchuk D. 7144
2.33 1.52 26.05. 09:15
Akhlamov S. - Prakht I. 7146
2.22 1.57 26.05. 09:20
Kushnir V. - Didukh V. 7147
2.16 1.60 26.05. 09:25
Ponomarenko S. - Ivanov R. 7148
1.52 2.33 26.05. 09:35
Metla O. - Baystryuchenko D. 7149
2.68 1.40 26.05. 09:40
Berezynskyi S. - Bedriychuk V. 7150
1.32 3.04 26.05. 09:50
Pyasta P. - Moshynskyy O. 7151
1.52 2.33 26.05. 09:55
Oleskevych O. - Verbyaniy V. 7157
2.24 1.56 26.05. 10:00
Laevsky M. - Kovalov O. 7158
2.58 1.43 26.05. 10:10
Kostiuk B. - Arzanov D. 7159
1.48 2.43 26.05. 10:15
Holoborodko Y. - Protopopov V. 7160
2.08 1.65 26.05. 10:20
Baklykov A. - Tatarinov V. 7161
1.67 2.05 26.05. 10:25
Plokhotniuk M. - Akhlamov S. 7162
1.43 2.58 26.05. 10:30
Mai I. - Kushnir V. 7163
1.43 2.58 26.05. 10:35
Alekseenko D. - Shkurupii O. 7164
2.43 1.48 26.05. 10:45
Semenets O. - Zaitsev A. 7165
1.84 1.84 26.05. 10:50
Bedriychuk V. - Simonchuk D. 7166
3.04 1.32 26.05. 11:00
Pyasta P. - Prakht I. 7167
1.48 2.43 26.05. 11:05
Oleskevych O. - Didukh V. 7168
2.43 1.48 26.05. 11:10
Ponomarenko S. - Laevsky M. 7169
1.88 1.80 26.05. 11:20
Metla O. - Kostiuk B. 7170
2.58 1.43 26.05. 11:25
Protopopov V. - Paukov V. 7171
2.16 1.60 26.05. 11:30
Berezynskyi S. - Tatarinov V. 7172
1.43 2.58 26.05. 11:35
Akhlamov S. - Moshynskyy O. 7173
1.32 3.04 26.05. 11:40
Kushnir V. - Verbyaniy V. 7174
1.56 2.24 26.05. 11:45
Shkurupii O. - Ivanov R. 7188
1.60 2.16 26.05. 11:55
Zaitsev A. - Baystryuchenko D. 7189
1.72 1.98 26.05. 12:00
Tatarinov V. - Bedriychuk V. 7190
1.70 2.01 26.05. 12:10
Oleskevych O. - Kushnir V. 7193
2.58 1.43 26.05. 12:20
Alekseenko D. - Kovalov O. 7209
2.08 1.65 26.05. 12:30
Semenets O. - Arzanov D. 7212
1.98 1.72 26.05. 12:35
Holoborodko Y. - Illiushchenko S. 7213
1.65 2.08 26.05. 12:40
Simonchuk D. - Baklykov A. 7225
3.57 1.24 26.05. 12:45
Plokhotniuk M. - Prakht I. 7227
2.16 1.60 26.05. 12:50
Mai I. - Didukh V. 7234
1.56 2.24 26.05. 12:55
Ponomarenko S. - Shkurupii O. 7237
1.84 1.84 26.05. 13:05
Metla O. - Zaitsev A. 7238
2.89 1.35 26.05. 13:10
Bedriychuk V. - Baklykov A. 7240
2.16 1.60 26.05. 13:20
Pyasta P. - Plokhotniuk M. 7241
2.33 1.52 26.05. 13:25
Oleskevych O. - Mai I. 7245
2.08 1.65 26.05. 13:30
Alekseenko D. - Laevsky M. 7246
1.60 2.16 26.05. 13:40
Semenets O. - Kostiuk B. 7249
1.72 1.98 26.05. 13:45
Illiushchenko S. - Paukov V. 7250
1.98 1.72 26.05. 13:50
Simonchuk D. - Berezynskyi S. 7251
1.84 1.84 26.05. 13:55
Prakht I. - Moshynskyy O. 7252
1.24 3.57 26.05. 14:00
Didukh V. - Verbyaniy V. 7253
1.56 2.24 26.05. 14:05
Ivanov R. - Kovalov O. 7254
1.50 2.38 26.05. 14:15
Baystryuchenko D. - Arzanov D. 7255
2.16 1.60 26.05. 14:20
Ponomarenko S. - Alekseenko D. 7259
1.30 3.15 26.05. 14:50
Metla O. - Semenets O. 7261
2.89 1.35 26.05. 14:55
Shkurupii O. - Kovalov O. 7263
1.48 2.43 26.05. 15:25
Zaitsev A. - Arzanov D. 7265
1.98 1.72 26.05. 15:30
Laevsky M. - Ivanov R. 7267
1.48 2.43 26.05. 16:00
Kostiuk B. - Baystryuchenko D. 7268
2.58 1.43 26.05. 16:05