Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Didukh V. - May I. 7337
3.15 1.30 02.06. 11:10
Vakulin A. - Alekseenko D. 7322
1.58 2.20 02.06. 11:20
Uchen N. - Belanchik D. 7391
1.70 2.01 02.06. 11:30
Mosiuk N. - Simonchuk D. 7323
2.33 1.52 02.06. 11:35
Pyasta P. - Prakht I. 7324
1.56 2.24 02.06. 11:40
Verbyaniy V. - Kushnir V. 7392
2.16 1.60 02.06. 11:45
Kovalov O. - Veliiev A. 7325
1.53 2.31 02.06. 11:55
Kazmirchuk V. - Uchen N. 7393
1.88 1.80 02.06. 12:05
Baklykov A. - Mosiuk N. 7326
2.16 1.60 02.06. 12:10
Vasilchuk P. - Gerasimov O. 7327
1.84 1.84 02.06. 12:10
Akhlamov S. - Pyasta P. 7328
1.72 1.98 02.06. 12:15
Didukh V. - Verbyaniy V. 7329
2.38 1.50 02.06. 12:20
Ivanov R. - Ponomarenko S. 7338
2.24 1.56 02.06. 12:30
Buriak B. - Kuznetsov I. 7339
1.84 1.84 02.06. 12:35
Illiushchenko S. - Paukov V. 7340
1.35 2.89 02.06. 12:40
Pesternikov D. - Berezynskyi S. 7341
1.48 2.43 02.06. 12:45
Kornienko G. - Ivanov L. 7342
1.80 1.88 02.06. 12:50
Kovalchuk N. - May I. 7343
2.58 1.43 02.06. 12:55
Vakulin A. - Kovalov O. 7344
2.08 1.65 02.06. 13:05
Kazmirchuk V. - Illiushchenko S. 7345
2.08 1.65 02.06. 13:15
Baklykov A. - Pesternikov D. 7346
2.58 1.43 02.06. 13:20
Yanishevskiy I. - Kuznetsov I. 7347
1.84 1.84 02.06. 13:20
Akhlamov S. - Kornienko G. 7348
1.43 2.58 02.06. 13:25
Didukh V. - Kovalchuk N. 7349
1.48 2.43 02.06. 13:30
Ivanov R. - Alekseenko D. 7350
1.40 2.68 02.06. 13:40
Buriak B. - Obidnyi O. 7351
1.40 2.68 02.06. 13:45
Vakulin A. - Ivanov R. 7378
1.65 2.08 02.06. 13:50
Paukov V. - Belanchik D. 7379
1.40 2.68 02.06. 13:50
Berezynskyi S. - Simonchuk D. 7380
2.08 1.65 02.06. 13:55
Ivanov L. - Prakht I. 7394
1.72 1.98 02.06. 14:00
May I. - Kushnir V. 7217
1.72 1.98 02.06. 14:05
Veliiev A. - Ponomarenko S. 7395
1.65 2.08 02.06. 14:15
Kovalov O. - Ponomarenko S. 7399
1.65 2.08 02.06. 14:25
Gerasimov O. - Kuznetsov I. 7396
2.08 1.65 02.06. 14:30
Alekseenko D. - Veliiev A. 7397
1.98 1.72 02.06. 15:00
Obidnyi O. - Yanishevskiy I. 7398
2.24 1.56 02.06. 15:05