Ora
Cote
1.01
1000
Castigator 1 2 data
Weerasakreck K. - Shinohara Y. 7041 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.80 1.90 25.04. 08:00
Nakano K. - Ruku 7049 Krush 113, Tokyo (Japan)
2.03 1.70 25.04. 08:00
Satomi Y. - Kawarada S. 7050 Krush 113, Tokyo (Japan)
2.19 1.60 25.04. 08:00
Tetsu - Hayashi K. 7056 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.50 2.41 25.04. 08:00
Matsumoto S. - Takahiro 7077 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.90 1.80 25.04. 08:00
Aoshi - Ogura T. 7101 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.60 2.19 25.04. 08:00
Saito Y. - Oizumi S. 7102 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.55 2.29 25.04. 08:00
Ryuka - Tsukamoto T. 7111 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.48 2.47 25.04. 08:00
Takeuchi Y. - Shimura R. 7113 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.90 1.80 25.04. 08:00
Kokubo H. - Kitamura N. 7116 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.80 1.90 25.04. 08:00
Kurata E. - Kataoka Y. 7131 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.80 1.90 25.04. 08:00
Nishibayashi S. - Tamagawa R. 7132 Krush 113, Tokyo (Japan)
1.85 1.85 25.04. 08:00