Ora
Cote
1.01
1000
Castigator 1 2 data
Weerasakreck K. - Shinohara Y. 7001 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.80 1.90 30.05. 08:00
Sasaki D. - Kondo K. 7020 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.25 3.56 30.05. 08:00
Nakano K. - Ruku 7023 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
2.55 1.45 30.05. 08:00
Satomi Y. - Kawarada S. 7035 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.60 2.19 30.05. 08:00
Matsumoto S. - Tsubakihara T. 7086 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
2.03 1.70 30.05. 08:00
Aoshi - Riamu 7091 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
2.55 1.45 30.05. 08:00
Saito Y. - Oizumi S. 7108 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.50 2.41 30.05. 08:00
Ryuka - Tsukamoto T. 7139 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.36 2.89 30.05. 08:00
Takeuchi Y. - Shimura R. 7153 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
2.19 1.60 30.05. 08:00
Kokubo H. - Kitamura N. 7154 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.65 2.11 30.05. 08:00
Kurata E. - Kataoka Y. 7155 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
1.70 2.03 30.05. 08:00
Nishibayashi S. - Tamagawa R. 7203 Krush 113, Bunkyo, Tokyo (Japan)
2.41 1.50 30.05. 08:00